Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace PLO – ZD Novosedly (Strakonice)

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017184

Popis projektu: Projekt „Modernizace PLO – ZD Novosedly (Strakonice)“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zastaralé posklizňové linky sloužící k čištění a uskladnění sklizeného obilí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.